Om projektet

Alla har rätt – jag är viktig är ett treårigt projekt som tillkommit med anledning av att Barnkonventionen blir lag i Sverige 2020. Projektet vänder sig till barn i årskurs fyra och vår ambition är att, under tre år, träffa fyror från alla skolor i Umeå. 

I arbetet kommer barn från klasser i olika stadsdelar arbeta tillsammans under skoltid med Kulturverket. Arbetet blir en naturlig mötesplats för barn som vanligtvis inte träffas och en möjlighet för alla barn att delta på lika villkor.

 

Målet med projektet är att:

  • stärka kunskapen kring Barnkonventionen.
  • barn från olika stadsdelar ska få träffas, jobba kreativt utifrån Barnkonventionen och på så sätt lära känna varandra.
  • öka barns kännedom om sina demokratiska rättigheter.
  • ge barns röster ett större utrymme i det offentliga rummet.
  • stärka barnens delaktighet i vårt samhälle. 

 

Under projekttiden kommer vi att samla en idébank/metodbok som kommer att finnas tillgänglig på bibliotek, både i fysisk och digital form. Materialet kommer också att skickas ut till kommunens skolor.

Vi kommer också att, tillsammans med barn skapa en digital figur/en avatar. Vår ambition är att avataren får någon minuts taltid under varje Kommunfullmäktigemöte och på så sätt bli ett språkrör för barn. Med avataren skapar vi ett sätt att låta ungas röster få utrymme och vi hoppas med det kunna öka barnens och ungdomarnas intresse och engagemang för demokrati.

Finansierat av